Praktyczne kursy dla lekarzy dentystów realizowane we współpracy z Instytutem Stomatologii w Katowicach Praktyczne kursy dla lekarzy dentystów realizowane we współpracy z Instytutem Stomatologii w Katowicach Kursy i szkolenia

Regulamin szkoleń

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dokształcających organizowanych dla lekarzy dentystów przez Instytut Stomatologii we współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym „Pro- MED” zwanymi dalej umownie "organizatorem"

1. Szkolenia organizatora mają formę wykładów, kursów, ćwiczeń lub zajęć warsztatowych w gabinetach stomatologicznych lub sali fantomowej.

2. Rekrutacja uczestników szkoleń prowadzona jest przez mailing, ogłoszenia w pismach medycznych i w izbach lekarskich, prospekty reklamowe oraz na portalach stomatologicznych.

3. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział drogą elektroniczną, listem, faxem bądź w formie ustnej lub telefonicznej.

4. Szkolenia skierowane są do lekarzy dentystów wszystkich specjalności oraz średniego personelu stomatologicznego.

5. Informacje o oferowanych szkoleniach zawarte są na stronie www.kursypromed.pl oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych a także w prasie medycznej na portalach stomatologicznych. Na życzenie uczestnika organizator udostępnia materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące kursu lub programu szkoleniowego.

6. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności a w szczególności:
- należytego przygotowania i zorganizowania kursu lub praktycznego programu szkoleniowego,
- odpowiedniego i należytego wykonania treści ustalonej w programie szkoleniowym,
- zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacyjnych materiałach reklamowych dotyczących przeprowadzanych kursów.

7. Organizator dokonuje oceny jakości szkoleń i zadowolenia uczestników oraz skuteczności działań edukacyjnych za pomocą anonimowej ankiety oceniającej poziom kursu lub innych metod badawczych bezpośrednio po kursie.

8. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie lub warsztatach szkoleniowych jest Certyfikat lub Dyplom wydawany każdemu uczestnikowi szkolenia po zakończonych zajęciach. Zawiera on dane dotyczące tematu szkolenia, daty kursu, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu, podpisy Wykładowców i Kierownika Naukowego oraz dane organizatora kursu.

9. Opłaty za udział w kursie pobierane są w PLN i obliczane są każdorazowo do poszczególnych szkoleń w zależności od zakresu szkolenia i sumy wszystkich składników kosztowych wynikających z programu szkolenia.

10. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do formularza zgłoszeniowego ze strony www. lub zgłoszenie ustne bądź telefoniczne. Uczestnik kursu dokonujący opłaty za poszczególne szkolenie powinien przed rozpoczęciem kursu przedstawić dowód wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Osoba dokonująca rezerwacji czyniąca to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.

11. Przed rozpoczęciem danego kursu lub programu szkoleniowego Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim zobowiązany jest dokonać w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem.

12. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej dokonania. W przypadku rezygnacji z kursu w formie wykładowej najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem zwracamy 60% przedpłaty, najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem kursu zwracamy 30% a w terminie późniejszym nie zwracamy przedpłaty. Natomiast w przypadku rezygnacji z kursu w formie warsztatowej najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zwracamy 60% przedpłaty, a na 8 dni przed kursem nie zwracamy przedpłaty.

13. W przypadku kursów praktycznych dzielonych na grupy zaszeregowanie uczestników do I grupy (cieszącej się zazwyczaj większym zainteresowaniem uczestników) odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i kolejności dokonanych wpłat.

14. Organizator ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego do 3 dni przed datą rozpoczęcia kursu przez poinformowanie uczestników w formie ustnej, telefonicznej, SMS, pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem, jeżeli:
- wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta,
- nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

15. W przypadku rozwiązania umowy z powyższych przyczyn organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.

16. Ze względów organizacyjnych minimalna wymagana ilość osób chętnych na kurs teoretyczny wynosi 30 osób a w przypadku kursów praktycznych wynosi 10 osób.

17. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu:
- dostęp do kursów jest wolny dla lekarzy dentystów lub średniego personelu stomatologicznego, bez ograniczeń specjalizacyjnych.
- o uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w wyznaczonym terminie wpłatą od uczestnika.
- uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym stanowisku recepcji kursu przy sali wykładowej najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
- miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.
- podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek, komplet materiałów dydaktycznych i poczęstunek w przerwie.
- podczas szkolenia praktycznego uczestnik otrzymuje poza powyższym dodatkowo drobny sprzęt medyczny niezbędny do ćwiczeń oraz nieograniczony dostęp do fantomów i pozostałych elementów sprzętu pierwszej pomocy medycznej stosowanego w gabinetach stomatologicznych.
- decyzję o udziale w bezpłatnych testach skórnych (alergologicznych) uczestnik podejmuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
- po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat lub dyplom oraz rachunek za wniesioną opłatę (listem lub podczas szkolenia)

W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu w siedzibie organizatora, w Internecie pod adresem www.kursypromed.pl Wszelkie uwagi , roszczenia wobec organizatora należy wnosić do 7 dni po zakończeniu szkolenia.


Podstawa prawna kształcenia lekarzy

Instytut Stomatologii w Katowicach jest jednostką uprawnioną do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie art.19 ust.1 pkt 1-2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Polityka prywatności. Użycie plików cookie

1. Ochrona informacji: Serwis www.kursypromed.pl gromadzi dane użytkowników przekazywane w trakcie korespondencji i użytkowania serwisu przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Serwis zastrzega sobie jednocześnie prawo do wykorzystywania zebranych informacji wyłącznie w celu komunikacji z zainteresowanymi.

2. Pliki cookies: Serwis www.kursypromed.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników serwisu.
Serwis kursypromed.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3. Prawa autorskie: Zawarte w całym serwisie materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach www. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie teksty i publikacje stworzone są przez autorów, lub inne osoby, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.

4. Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność: Dostęp do wiedzy, czyli materiały, publikacje, wszelkie treści oraz zapisanie się na listę subskrynentów są bezpłatne, a ich autorzy i kursypromed.pl nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Pro-Med i www.kursypromed.pl zastrzega sobie do wysłania e-maili reklamowych na podane w rejestracjach adresy e-mail użytkowników. kursypromed.pl zastrzega sobie także prawo do blokowania użytkowników, którzy złamali regulamin korzystania z serwisu.

5. Zakres udostępniania informacji o użytkowniku: Pro-Med i www.kursypromed.pl nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania. Dane są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane i dostępne tylko redakcji.

6. Zmiany w polityce ochrony prywatności: Serwis www.kursypromed.pl będzie informował o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w obrębie serwisu.

Nota prawna. Prawa autorskie

1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie kursypromed.pl objęte są prawami autorskimi. Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie, kopiowanie i publikowanie materiałów ze strony www.kursypromed.pl, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Bez zgody autora, właściciela prawa autorskiego i zarazem ich wydawcy w Internecie, publikacja ta nie może być ani w całości ani w części reprodukowana, kopiowana, rozpowszechniana lub przekazywana w żadnej formie, żadnymi środkami elektronicznymi lub mechanicznymi. Zamieszczenie jakiegokolwiek artykułu w całości lub części z serwisu na innej stronie www, czy w publikacji drukowanej, jest możliwe tylko za zgodą autora. Domyślnie takiej zgody autor nie udziela. Zgodę taką można uzyskać kontaktując się z właścicielem praw autorskich - autorem wszystkich publikacji - via e-mail.

2. Kopiowanie, przetwarzanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja, tłumaczenie całości lub części strony internetowej kursypromed.pl bez uprzedniej zgody właściciela tej strony - są zabronione.

3. W przypadku bezprawnego wykorzystywania tekstów, fotografii oraz innych elementów strony kursypromed.pl (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.


© Copyright by Pro-MED. 2009.2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione.